Zaznacz stronę

Polityka prywatności

fanpage na portalu Facebook

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a pod nazwą ASerwis na portalu Facebook („Fanpage”) jest Alsen Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500), ul. Katowicka 146, tel. 32 775 27 00, email: serwis@alsen.pl („Administrator”). Dane osobowe użytkownika Administrator uzyskuje od firmy Facebook, z publicznego profilu użytkownika  oraz z wpisów na Fanpage’u, z chwilą, gdy dany użytkownik podjął jakąś aktywność na Fanpage’u (subskrybcja, polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości). Odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników, który w głównej mierze kontroluje przetwarzanie danych na portalu Facebook, jest firma Facebook. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkownika przez Facebook znajduje się w Polityce danych Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation). W odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby statystyk Fanpage’a Administrator oraz Facebook Ireland Limited wspólnie przetwarzają dane użytkowników, na zasadach określonych w Informacjach o danych w statystykach strony (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Fanpage’a, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia Fanpage’a, na warunkach oraz zasadach określonych przez firmę Facebook., informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem. Administrator posiada informacje o:

  • polubieniu Fanpage’a;
  • aktywności na Fanpage’u;
  • treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników;
  • danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na Fanpage’u, znajdujących się na ich własnych profilach na portalu Facebook.

Ponadto, Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Fanpage’a kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (chat, wiadomości), w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków), w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celach analitycznych, służących w szczególności poprawie jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Administrator przetwarza anonimowe dane statystyczne dotyczące korzystania z Fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na zasadzie współadministrowania z Facebook Ireland Limited, zgodnie
z postanowieniami Informacji o danych w statystykach strony https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Dane osobowe użytkowników Fanpage’a mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Na Fanpage’u mogą być organizowane konkursy przez Administratora lub przez inne podmioty. Administratorem danych osobowych użytkowników Fanpage’a uczestniczących w konkursie jest każdorazowo organizator takiego konkursu, wskazany w regulaminie konkursu. Jeżeli organizatorem konkursu jest Administrator, Administrator przetwarza dane uczestników w oparciu o swój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wykonania zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego, w rozumieniu art. 919 kc, t.j. w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym wydania nagród w konkursie, jak również w celu przyjmowania i obsługi reklamacji związanych z konkursem, w celach dokumentacyjnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami uczestników. Administrator, jako organizator konkursu może przetwarzać dane osobowe uczestników również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym obowiązków podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli w wyniku konkursu Administrator nabywa od użytkownika autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej lub uprawnienie do korzystania z pracy konkursowej, dane takiego użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu wykonania uprawnień wynikających z odpowiedniej umowy z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b). Jeżeli Administrator nie jest organizatorem konkursu, może przetwarzać dane osobowe uczestników, w oparciu o swój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w celu zlecenia i rozliczenia realizacji akcji promocyjnej polegającej na konkursie, w tym w celu prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia konkursu, służącej zabezpieczeniu interesów Administratora, jak również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Szczegółowe cele i warunki przetwarzania danych osobowych w związku z danym konkursem mogą wynikać z regulaminu takiego konkursu.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Fanpage’a wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie Fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących Fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Użytkownik może zadecydować o zakresie udostępnianych danych w ustawieniach swojego profilu na Facebooku.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: właściciel portalu Facebook, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Fanpage’a, w tym z zakresie organizacji konkursów i innych działań promocyjnych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje użytkownikowi Fanpage’a prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@alsen.pl. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym także można się skontaktować przesyłając zapytanie na adres: rodo@alsen.pl.