Zaznacz stronę

Polityka prywatności

  1. Korzystając ze strony internetowej alsen.com.pl, w tym kontaktując się za pomocą funkcjonalności dostępnych na stronie, jak również korzystając z innych usług świadczonych przez Alsen sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (usług serwisowych lub usług dotyczących instalacji fotowoltaicznych), Klient udostępnia swoje dane osobowe, w tym w szczególności dane identyfikacyjne, kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu) oraz inne dane związane z daną usługą. Administratorem tych danych osobowych jest Alsen sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 146, 41-500 Chorzów (dalej: Administrator).
  2. Bez podania danych osobowych wskazanych jako wymagane przy danej usłudze nie jest możliwe skorzystanie z tej usługi przez Klienta. Podanie przez Klienta innych danych osobowych, w tym wskazanych jako dane opcjonalne, jest całkowicie dobrowolne.
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
  4. Dane osobowe Administrator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu załatwienia sprawy, z którą Klient zgłosił się do Administratora, w tym w celu zawarcia i wykonania umowy serwisowej lub umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznych, lub też wykonania innych usług na żądanie Klienta. Dane osobowe są również przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów i współpracy Klientów z Administratorem, jak również w celach bezpieczeństwa oraz weryfikacji i poprawy jakości obsługi Klientów. Celem przetwarzania może być również realizacja obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności obowiązków księgowo-podatkowych, jak również ochrona praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Nagrania rozmów z infolinii są przechowywane maksymalnie przez 3 lata. Jeżeli z nagrań wynika potrzeba dochodzenia lub obrony roszczeń, nagrania są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności w zakresie infolinii (m.in. podmioty obsługujące infolinię, obsługujące system nagrań rozmów) oraz w zakresie wykonania zawartej z Klientem umowy serwisowej lub umowy dotyczącej instalacji fotowoltaicznych; właściwe urzędy i podmioty, którym dane są przekazywane w ramach świadczenia usług na żądanie Klienta; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze oraz dostawcy usług IT.
  7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Klientowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  9. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@alsen.pl